JTET Kurukh 2016

कुँड़ुख़ भाषा (जेटीईटी) झारखंड पात्रता परीक्षा | JTET kurukh language question paper – 2012 (6-8) pdf

कुँड़ुख़ भाषा (जेटीईटी) झारखंड पात्रता परीक्षा  2012 (6-8) Total 30 previous year question

Q 1 ,कुँड़ुख़ एका जइतर गहि भाख़ा तली ?

(a) उराँव

(b) मुण्डा

(c) हो

(d) खड़िया

 उत्तर-(a)

Q 2. एका भाख़ा द्रविड़ परिवार नु बर ‘ई ?

(a) चीनी

(b) डच

(c) तमिल

(d) भोजपुरी

 उत्तर-(c)

Q 3. एग्नेस कुजुरस गहि टूड़का पुथि हिके ?

 (a) सिन्दरी

 (b) इन्नेलन्ता

 (c) नम्हम एड़पा

 (d) खलली अयंग

 उत्तर-(b)

Q 4. मुनता  पूँप झुम्पा पुथि हिके ?

(a) कत्थअइन

(b) कत्थटूड़

(c) कत्थखीरी

(d) कत्थडण्डी

 उत्तर-(d)

Q 5. कुँड़ुख़र अद्दी पद्दन एन्देर ब’अनर ?

(a) भुईहरी

(b) खूँटकट्टी

(c) सतपट्टी

(d) अद्घाकट्टी

 उत्तर-(a)

Q 6. कुँड़ुख़ हरह तोड़नं एवंदा ख़ंदहा नु ख़इट्टका र’ई ?

(a) ओन्द

(b) नाख़

(c) मून्द

(d) पंचे

 उत्तर-(c)

Q 7. मनेता लेख़ा’आ बक एवंदा बरन गहि मनी?

(a) एँड़

(b) नाख़

(c) सोय

(d) नय

 उत्तर-(a)

Q 8. कुँड़ुख़ नु गनयाँ गहि ड़ाड़ा मनी ?

(a) ओन्द

(b) मून्द

(c) एँड़

(d) पंचे

 उत्तर-(c)

Q 9. कुँड़ुख़ नु करिचका बक एवं गोटंग मनी ?

(a) पंचे

(b) सोम

(c) सय

(d) मून्द

 उत्तर-(d)

Q 10. उइजि पिंज्जका गहि  डाड़ा एवं गोटंग मनी ?

(a) दोय

(b) दोय मून्द

(c) अख़

(d) नय

 उत्तर-(c)

Q 11. ननना एवंदा किसिम गहि मनी ?

(a) ओन्द

(b) एँड़

(c) मूंद

(d) नाख़

 उत्तर-(b)

12. ननतुउद गहि एवंदा छाव मनी ?

(a) पंचे

(b) सोय

(c) सय

(d) अख़

 उत्तर-(c)

Q 13. र’अना परिया गहि एवंदा छाव मनी ?

(a) नाख़

(b) सोय

(c) अख़

(d) दोय

 उत्तर-(a)

Q 14. बरना  परिया गहि एवंदा वरन मनी ?

(a) नाख़

(b) मून्द

(c) अख़

(d) पंचे

 उत्तर- (b)

Q 15. लील ख़ोर’आ ख़ेख़ेल एन्देर पुथि हिके ?

(a) कत्थख़ीरी

(b) कत्थटूड़

(c) कत्थडण्डी

(d) डण्डी

 उत्तर-(d)

Q 16. नैंगस गही सहड़ा ने ननी ?

(a) पुजरस

(b) महतोस

(c) पेल्लो कोटवार

(d) ओहदारस

 उत्तर-(a)

Q 17. सिनगी दई ने रहचा ?

(a) पेल्लो कोटवार

(b) महरा आली

(c) गितारू

(d) कुँड़ुख़ सेनापती

 उत्तर-( d )

Q 18. धुमकुड़िया एका जइतर मझी नूं मनी ?

(a)मुण्डा जाति

(b) उराँव जाति

(c) लोहरा

(d) महली

 उत्तर-(b)

Q 19. एका परब नू ‘जावा’ खोप्पनर

(a) खद्दी परब

(b) सोहराई

(c) करम परब

(d) बन्दई परब

 उत्तर-(a)

Q 20 .फग्गु ती मुंध एन्देर कानर ?

(a) जतरा कानर

(b) सेन्दरा कानर

(c) ससरइर कानर

(d) पेठ कानर

 उत्तर-(b)

Q 21. एवंदा बच्छर नू सेन्दरा मनी ?

(a)बारह बच्छर

(b) 20 बच्छर

(c) पन्द्रह बच्छर

(d) पांच बच्छर

 उत्तर-(a)

Q 22. जतरा टाना भगतस गही जनम/कुन्दरना एका पद्दा नू मंज्जा?

(a ) टोंटों पद्दा

(b)  बिसुनपुर ता चिंगरी पद्दा

(c) बिसुनपुर ता सातो पद्दा

(d) करौंदा पद्दा

 उत्तर-(b)

Q 23. पच्चो करम एका चन्व्दो नू मानब ‘अनर ?

(a) असार चन्द्दो

(b) सावन चन्द्दो

(c) भादो चन्द्दो

(d) माघ चन्द्दो

 उत्तर-(a)

Q 24 .जेतअम उइजि पिंज्जाका बक एकदा तली ?

(a) आसिम

(b) हूसिम

(c) एकअम

(d) इसिम

 उत्तर-(c)

Q 25 .आबदा तीख़िल गहि चोप्पा मल्ला –

(a) बेक

(b) उसंगी

(c) कूम

(d) केड़ा

 उत्तर-(a)

Q 26 . ओंटा आलस गहि नाख गोटग ख़ेड्ड-

(a) मुरली

(b) खटी

(c) ढिबा

(d) हूका

 उत्तर-(b)

Q 27. एकदा बक बग्गे गनयाँ (बचन) तली ?

(a) एन टूड़दन

(b) एम टूड़दम

(c) नीन टूड़दम

(d) होरमर कानर

 उत्तर-(b)

Q 28. एड़पा ख़ोटरना बई तुर्रा गहि एन्देर मने मनी ?

(a) जुदा मन्ना

(b) ओन्दा मन्ना

(c) एड़पा कमना

(d) मेल टी र’अना

 उत्तर-(a)

Q 29. ओन्टा मन्न नू ढेलका दिम ढेलका –

(a) ख़ोट्टा

(b) टटख़ा

(c) कठड़ा

(d) उगता

 उत्तर-(a)

Q 30. टटख़ा मन्न नू खेसो गमछा –

(a) मइरचा

(b) ताँतर

(c) किचरी

(d) पेठ

 उत्तर-(a)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *