कुँडुख़ टूड़ना गहि चिन्हा ( विराम चिन्हा )

इदहि चिन्हा ( विराम चिन्हा )

कुँडुख़ में  हिन्दी में

1. उचरी टुड़ा (,)  अल्पविराम

2. मिचरी टुड़ा (:)    अर्ध्दविरम

3.गहला टुड़ा (।)       पूर्ण विराम

4 .पचा (-)  योजक चिन्ह

5 .दिगहा हहस (-.)  लम्बी ध्वनि

6.घेतला ( ` ) अल्प विराम

7.मिचला (०) अनुनासिक स्वर सूचक

8.चपा (॰) बिन्दु

9.पइका (?) प्रश्नसूचक

10.इसगा (!) विस्मय / संबोधन सूचक चिन्ह

11. कटि डेला (‘   ’) एकहरा उदहरण चिन्ह

12. लटि डेला ( “ “ ) दोहरा उदहरण चिन्ह

13.कटिजला ()           छोटा कोष्ठक

14.चटि जला {}    मझला कोष्ठक

15.लाट जला [ ] बड़ा कोष्ठक

16.तिगाबाचका (-)  निर्देशक चिन्ह

17.पे-सका चिन्ह (:-)   आदेश चिन्ह

18.चटिख़का चिन्हा (०) लाघव चिन्ह (डॉ०)

19.अम्बरका चिन्ह(^)      त्रुटिपूरक

20.लघरा चिन्ह (……….)       खली स्थान

21. मिचला (चँ)    चन्द्र बिन्दु (खोड़ो चाँन्दो)

इन्हें भी पढ़े (Read Also) :

: Best 48 Objective Question of Jharkhand

: JSSC Forest Guard Exam Question Paper 2014

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *