संथाली (संताली ) भाषा शब्द कोष

संथाली (संताली ) भाषा शब्द कोष | santhali dictionary

संथाली (संताली ) भाषा शब्द कोष

हिन्दी        संथाली (संताली ) 

अंक                    लेखा

संग                    होड़मी

अंगड़ाई              आग़ोप

अंग्रेज़                ईंगरेज

अंग्रेजी                ईंगरेजी

अंगोठी               बुरसी

अंगुली               क़ाटुप्

अंगुठा          बुढ़ा क़ाटुप्

अंगोछा               गमछा

अंजन                काजार

अंडा                    बेले

अंत                   सुचेत

अन्त काल           गुजुक्

अंतड़ी                  लाच्

अन्दर                भितरी

अंधकार               ञुत

अन्धा                काँड़ाँ

अंश                   हाटिञ

आकाल                आकाल

अकेला                 एसकार

अक्षम                   निजोर

अक्षर                    आख़ोर

अखबार           खोबोर कागोज

अग्नि वर्षा             सेंगेल दाक्

अगिन वाण          सेंगेल सार

अगर                     जुदी

अगला                  लाहा

अग्नि                   सेंगेल

अग्र                    लाहा

अग्रिम               बायना

अग्रज              माराड॰बोयना

अच्छा                 मोंज

अचानक                 अचका

अजनबी                 अनाड़ी

अज्ञ                       लेलहा

अज्ञान                  लेलहा

अड़चन                आकौट

अतिथि                   पेड़ा

अतीत                  सेदाय

अत्यंत                  आड़ी

अथवा                बाड़॰ खान

अदालत                 कचाहारी

अत्याचारी           बोदमाश

अधर                    लुटी

अधिकार                होक

अधीन                 गोबोल

अध्ययन                पाड़हाव

अध्यापक             चेक् चेत् इच्

अनशन                 उपवास

अनाज                    औन

अनाथ                    टुआर

अनेक                    आयाम

अपना                    अपनार

अपमान                   ओपमान

अपराध                  कासूर

अपहरण                 अंगोर

अपहारन                तारासिञ

अभाव                  टोन्टा

अभिप्राय               मोतलोब

अभिमान               धोमोम

अभिशाप                 साराप

अमीर                      किसाँड़

अमूल्य                     दामान

अरहर                       राहेड़

अरूण                        ओराक्

अरुणेदय                बेर राकाप्

अर्थात्                    मेताक् मे

अर्थी                      माँडी

अलंकार                 अभरान

अलग                   बेगार

अवश्य                    ज़ारूड़

अश्रु                     मेंत् दाक्

अस्त                      हासुर

अंहंकार                    गोरोब

अश्लील                   बे बाड़िच्

आँख                       मेंत्

आँगन                         राचा

आँच                         लाच

आंवला                       मेराल

आँसू                          सेंतू दाक्

आकार                       मुठान

आकाश                        सेरम

आग                          सेगेल

आघात                        दाल

आज                       तहेंज

आज्ञा                        हुकुम

आटा                        होलोड॰

आठ                            ईराल

आतिथ्य                  पेड़ा दाराम

आदत                      हेवा

आदमी                    होड़

आत्मज                  नीज होपोन

आदर                      मानोत

आधुनिक                नावाँ

आनन्द                 रायक़ा

आप                       आम

आपत्ति               कोष्टो

आब हवा                होय दाक्

आम                      उल

आय                       लाब

आरंभ                     एहोप

आराम                   जिराऊ

आलस्य                 आसकेत

आलाप                  गालमाराव

आलिंगन                  कोके

आलोक                  मारसाल

आवेदन                   अर्जी

आशंका                  सोन्धोक

आश्चर्य                   हाहाड़ा

आसमान                 सेरमा

आहट                     साडे

आहिस्ता                 बाई बाई से

इंची                      इंची

इंतेजाम                बोंन्दोबोस

इन्द्रधनुष               लिटाआक्

इन्धन                  साहान

ईंकठा                     ज़ारवा

इकलौता                 एकापुत

इठलाना                 इतराक्

इतना                   निनाक्

इति                       मुचात्

इनाम                   बकसीस

इमली                    जोजो

इम्तहान             बिड़ाई

ईंट                     ईंटा

 ईख                     आक

 ईश्वर               चान्दोबोंगा

ईसा                   जीशु मसीह

उँगली                 क़ाटुप्

उखड़ना               तोंदोक्

उगलना               उलय

उचारण                 रोड़

उजला                    पोण्ड

उतना                    उनाक्

उतरना                 फेड़ोक्

उत्तम                  भागे

 उत्तर                  जोबाब

उदर                      लाच्

उदाहरण             पोरमान

उधर                    ओन्ते

उधार                   धार

उपकार                भालाई

उपजाऊ               गोबराब

उपदेश                  सिखनात

उपस्थित               हाज़िर

उफान                  सेक्

उबालना               हेडेज

उपार्जन                आरजाव

उभर                   बानार

उषा                     सेताक्

ऊँचा                     उसुल

ऊन                        भिडी उप

ऊपर                       चोट

ऋण                      रिण

ऋतु                       रितु

ऋषि                      रिषि

एक                       मित्

 एकांत                   एसकार

 एतवार                 अठवार

ऐनक                      आरसी

ऐसा                      नोड॰का

ओंठ                    लुठी

ओछा                   काटिच्

ओढ़ना                 ओयेक्

ओल दा                पिन्डा

ओला                   आरेल

ओस                    सिसिर

औरत                  मायजीव

औषद                   रान

औजार              साना फाना

कंकरीला             राडगो

कंगाल                 रेंगेच्

कंघी                   नाकिच्

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *